Pobudnik projekta: skupina GEN

Kdo je skupina GEN?

Skupna naloga podjetij, združenih v skupini GEN, je varna in zanesljiva proizvodnja električne energije in nemotena oskrba z njo. Podjetja v naši skupini za proizvodnjo električne energije izkoriščajo različne vire: vodno, jedrsko, toplotno in sončno energijo ter v prihodnje tudi vetrno energijo. To je ključnega pomena za zanesljivost oskrbe z energijo.

Naša proizvodna podjetja so:

Nuklearna elektrarna Krško,

Savske elektrarne Ljubljana,

Termoelektrarna Brestanica in

Hidroelektrarne na Spodnji Savi.


Poleg proizvodnje električne energije je pomembna funkcija skupine GEN trgovanje z električno energijo na domačem in tujih trgih ter prodaja končnim uporabnikom. To vlogo v skupini opravlja podjetje GEN-I.

Pomembna strateška dejavnost skupine GEN je tudi vzdrževanje obstoječih in gradnja novih proizvodnih zmogljivosti za zagotavljanje zadostnih količin električne energije in zmanjševanje uvozne odvisnosti Slovenije. Sovlaganje v različne nove energetske projekte je zato izziv in priložnost za članice naše skupine.

 

Okoljska odgovornost skupine GEN

Podjetja v skupini GEN so družbeno in okoljsko odgovorna. Naša proizvodnja temelji predvsem na trajnostnih in okoljsko sprejemljivih virih električne energije. Glede na trende rasti porabe električne energije in zaveze Slovenije za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov (predvsem CO2), je pomembna tudi naša vloga na področju izobraževanja in ozaveščanja različnih skupin déležnikov za učinkovito rabo energije. Eden naših osrednjih projektov na tem področju je projekt Mladi v svetu energije.